Startsida Sydnärkes byggförvaltning

För pågående planer i Askersund hänvisas till askersund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här är en sammanställning över de planer Askersunds kommun arbetar med just nu. Du får mer information om respektive plan genom att klicka på läs mer. Var uppmärksam på att mindre planer inte alltid publiceras här.

Startskede
Det finns inga planer i startskede
Samråd
Det finns inga planer på samråd
Planer under bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Det finns inga planer på granskning/ utställning
Planer under bearbetning inför antagande
Antagna planer
Planer som har överklagats
Det finns inga överklagade planer
Planer som har vunnit laga kraft
Planer som har vunnit laga kraft under det senaste året.
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för fastighet Snickaren 11 m.fl. (Kv. Snickaren)


  Planområdet är beläget i östra delen av Askersunds tätort. Kvarteret Snickaren utgör cirka 2,7 hektar mark. Gällande detaljplan togs fram 1964. Detaljplanen stred redan vid antagandet 1964 mot gällande utformning av området. En ändring av detaljplanen säkerställer befintlig bebyggelse.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Upphävande av del av detaljplan: Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Karintorp 1:4 m.fl.


  Gällande detaljplan strider mot de planer som finns för järnvägsutbyggnad i närområdet. Syftet med upphävande är att tydliggöra att området inte är lämpligt för bostadsbebyggelse eftersom området påverkas av planläggning för järnväg.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. (Åsbro skola)


  Planen syftar till att skapa möjligheter för framtida utveckling av befintligt skolområde. Vidare syftar planen även till att de befintliga bostadsfastigheterna i planens norra del blir planenliga.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla sjöängsskolan)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)


  Planförslaget syftar till att skapa möjligheter för bostäder samt för allmänheten att få tillgång till strandlinjen.Planen var ute på en första granskning mellan 2 juni till 2 juli 2020. Efter justeringar bedöms att planen ska ställas ut på en andra granskning för att berörda ska få möjlighet till insyn och påverkan.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49


  Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för bostäder i en till två våningar på fastighet Askersund 1:49 som nu är planlagt som parkmark.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Fördjupad översiktsplan för norra Vättern


  Den fördjupade översiktsplanen för norra Vättern ska visa på kommunens syn på utvecklingsmöjligheter i stora drag.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan)


  Planområdet omfattar hela Närlundaskolan och Närlundahallen samt grönområdena kring skolan. Skolan behöver byggas ut men gällande detaljplaner i området tillåter inte detta. Därför görs en ny detaljplan över bland annat skolan. Byggrätten utökas för att tillåta för en större skola, en ytterligare idrottshall. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen..

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Åsbro 1:357
  (Åsbro industri)


  Detaljplanen syftar till att omvandla allmän gata till kvartersmark för att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen)  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av fastighet Hammar 7:1 (Gustavelund)


  Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från parkmark till
  verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Genom detta möjliggörs en
  lagringsyta som kan nyttjas av Hasopors verksamhet innan leverans till kund.


  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Närlunda 1:4 (Norra kyrkogården)


  Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från park och plantering till verksamheter och bostäder. Genom detta möjliggörs bebyggelse som i första hand kan nyttjas av församlingens begravningsverksamhet.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Homeopaten 1 


  Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare en eller två bostadsfastigheter, för friliggande hus av villakaraktär. Tillkommande bebyggelse ska anpassas efter områdets karaktär och inte innebära några större infrastrukturella förändringar i omgivningen.Upplysning: Fastighetsreglering/fastighetsbestämning har genomförts efter att planförslaget har varit utsänt för samråd, vilket har medfört att planen har ändrat namn från Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. till Detaljplan för Homeopaten 1.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Haga 1:2 (Lundby)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Askersundsby industriområde (Askersundsby 1:7 m.fl.)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av del av stadsplan för del av Askersunds stad, Kv. Skolan m.fl. (Sjötomten 1 och 2)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av
  Förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund, Kv. Sundsbron


  Syftet med planändringen är att möjliggöra bostäder i befintligt kvarter, där den
  huvudsakliga användningen är bostäder och handel.


  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av del av stadsplan för Lustenrustområdet i Askersunds kommun


  Gällande detaljplan i det aktuella området är stadsplan för Lustenrustområdet, stadsägorna 180, 330 m.fl. Stadsplanen antogs 23 juni 1975. I gällande detaljplan är fastighet Lustenrust 1:28 planlagt som område för allmänt ändamål. Tidigare har det varit en förskola på platsen. Förskolan är sedan en tid tillbaka nedlagd och fastigheten används idag som bostad. För att uppdatera efter rådande förhållanden behöver stadsplanen ändras gällande fastighet Lustenrust 1:28.Syftet med detaljplaneändringen är att justera markanvändningen från allmänt
  ändamål till bostad för fastighet Lusterust 1:28.


  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för Del av Åsbro
  samhälle (Fastigheten Åsbro 1:17)


  Planen syftar till att justera lokalgatans dragning från en inre ögla till en, i huvudsak, yttre sträckning, kring tomterna i den nordligaste bostadsenklaven. Ändringen syftar även till att möjliggöra byggnation i fler modeller än som fristående hus, även det i detaljplanens norra del.

  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Sjukhuset 1


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av befintlig vårdcentral till ett vårdcentrum innehållande vårdcentral, familjecentral, äldreboende, korttidsboende m.m. inom fastigheten Sjukhuset 1. Planen syftar även till att säkerställa tillräckliga parkeringar och trafiksäkra lösningar för den utökade verksamheten.Planförslaget innebär att markanvändningen för fastigheten Sjukhuset 1 ändras från allmänt ändamål till vård och bostäder. Den befintliga gatan genom fastigheten planläggs som allmän plats. Befintligt och tillkommande parkeringsbehov löses genom en utvidgning av befintlig parkeringsyta vid Trafvenfeldtsväg samt i planområdets nordöstra del. På ytan mellan gatan och parkmarken som angränsar till villaområdet i kv. Vattumannen nordöst om planområdet tillåts endast komplementbyggnader att uppföras. Detaljplanen medger att ett nytt äldreboende får uppföras på grönytan norr om Torebergsvägen.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för Gamla Kyrkogården 1 och 2


  Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Gamla Kyrkogården 1 och 2 i Askersunds stad.

  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för återvinningscentralen


  Planens syfte är att möjliggöra för industri och verksamheter inom planområdet. Vidare syftar planen till att utformas för att anpassas till ändamålet om en återvinningscentral på fastigheten Askersundsby 1:30 med tillhörande verksamhetslokaler på Askersundsby 1:22.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Åsbro industri


  Planens syfte är att möjliggöra för ett samlat verksamhetsområde för industri, verksamheter och kontor i utkanten av Åsbro, vid Riksväg 50. Detaljplanen ska möjliggöra för en effektiv markanvändning där nödvändiga begränsningar görs samtidigt som planen öppnar för en bred utveckling av området.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Bild över planområde

  Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg


  Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket står för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För att vara giltiga ska LIS-områdena redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen för handläggningen av översiktsplanen godkändas av länsstyrelsen.För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen måste kommunen göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etc inom respektive område bidrar till att långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex vara genom ökat bostadsbyggande som i sin tur ger befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av service som handel och skolor. Det kan även vara genom att utöka möjligheterna att utveckla nya eller befintliga verksamheter. Förutsättningen är dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en inventering av natur-, kultur- och friluftslivsvärden också ska göras inom ramen för utredningen.

  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Tikanäs 2:6


  Syftet med detaljplanen är att tillskapa attraktiva sjönära tomter för bostadsändamål med permanentbostadsstandard. Detta kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling och ett ökat invånarantal.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Åviken 1:1


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse i Åviken. Planen ger förutsättningar att skapa attraktiva bostäder nära kollektivtrafik i ett bra läge på landsbygden vid Vättern. Detaljplanen kan således bidra till en positiv landsbygdsutveckling i kommunen.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl.


  Askersunds kommun har för avsikt att färdigställa en pendlarparkering i anslutning till linjetrafiken och Askersunds norra infart. Genom att bygga pendlarparkeringen vill, och tror, Askersunds kommun att förutsättningar skapas för att fler askersundsbor och personer som bor i närheten av tätorten kommer se bussen som ett alternativt färdmedel. Planen syftar till att möjliggöra för en pendlarparkering för såväl bilar som cyklar i anslutning till Askersunds norra infart. Detaljplanen innefattar även en bit av Bergslagsvägen som ska kunna passeras på ett trafiksäkert sätt.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl.


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expansion av befintligt företag och utbyggnad av lagerverksamheten. Planen bygger vidare på befintligt industriområde i nordöstra Askersund och berör tre fastigheter.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Kunskaps- och kulturcentrum mm


  Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett kunskaps- och kulturcentrum. Den nya huvudbyggnaden, här kallad Kunskaps- och kulturcentrum kommer att inrymma Sjöängsskolan med årskurs 6-9. Lokalerna ersätter den nuvarande skolan som kommer att rivas. Byggnaden kommer även bland annat även inrymma bibliotek, multisal, kulturskola och fritidsgård. Genom att låta Sundsbrogatan återfå sin gamla sträckning fram till Hagavägen i öster, skapas en större sammanhängande parkmiljö vid Alsens strand där den nya byggnaden placeras.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Askersundsverken del av Verkstaden 1:1 m.fl


  Syftet med denna detaljplan är att säkerställa en hög kvalitet på bebyggelse och stadsmiljö i den östra delen av Askersunds stadskärna. Målet är att utvidga den befintliga stadskärnan genom att tillämpa den traditionella småstadens struktur. Planen bygger vidare på de traditionella värdena hos dagens stadskärna, i stadsplanering och i trafikplanering. Därmed kan stadens varumärke stärkas och på så sätt locka företag, hushåll och besökare till Askersund. Detta är en viktig punkt i Askersunds antagna Stadslivsmanifest, som även utgör det övergripande styrdokumentet för denna detaljplan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra att en hållbar stadsutveckling kan gynnas, genom att skapa förutsättningar för korta avstånd, lägre bilberoende, integrerade funktioner och inbjudande offentliga platser.

  Planområdet är beläget i centrala Askersunds östra delar av centrum, öster om Lilla Bergsgatan och söder om Norströmsgatan.  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Tillägg till detaljplan Edö 1:18, Etapp 2A


  Planen syftar till att göra vissa förändringar i en redan laga kraft vunnen detaljplan. Ändringarna är av mindre karaktär och syftar framförallt till att avlägsna en gång- och cykelväg som inte gick att genomföra samt utöka byggrätten på ett antal tomter som blev svåra att bebygga. Ett U-område har även förts in i planen för att säkerställa VA-matning i området. Detta tillägg gäller jämsides med gällande detaljplan.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av fastighet Tomtevik 2:1


  Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsbildning inom planområdet, och medge bostäder där gällande byggnadsplan anger område för bostadsändamål och område för park eller plantering.

  Planområdet är beläget i Åmmebergs samhälle. Området begränsas i norr av tomter med friliggande enbostadshus, öster av en lokalgata samt i söder och väster av en grusväg och mark bevuxen med träd, främst björk och tall.  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Översiktsplan Askersunds kommun 2015-2025


  Översiktsplanen för Askersunds kommun är vår vision om hur vi ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart och jämställt sätt. Processen för att nå dit sker genom fysisk samhällsplanering där olika samhällsintressen vägs mot varandra i en öppen, jämställd och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter beaktas.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Harge bad & camping fastigheten Harge 1:66 m.fl.


  Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillgodose dagens krav på en modern campinganläggning bl.a. genom att anvisa områden för servicebyggnader, campingstugor och lekområden.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Askersunds Hamn del av Askersund 1:2 m.fl


  Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende. Planen skapar möjlighet för fler att nyttja miljön närmast vattnet och skapar en tillgänglighet som i dagsläget inte finns på platsen.

  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Vindbruksplan Askersunds kommun


  Syftet med denna översiktsplan är att skapa ett tydligt beslutsunderlag för kommunen vid kommande förfrågningar om vindkraftsetableringar. I planen redovisas områden som är lämpliga för vindbruk inom kommunen. Planen ska även klarlägga vilka områden som bör undantas från vindbruk samt ge rekommendationer för hur vindbruk ska behandlas inom övriga delar av kommunen.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2023-09-19 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)