Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av fastighet Tomtevik 2:1

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsbildning inom planområdet, och medge bostäder där gällande byggnadsplan anger område för bostadsändamål och område för park eller plantering.

Planområdet är beläget i Åmmebergs samhälle. Området begränsas i norr av tomter med friliggande enbostadshus, öster av en lokalgata samt i söder och väster av en grusväg och mark bevuxen med träd, främst björk och tall.

Planskede

Startskede
Samråd
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild från planområdeFörstora bilden

Bild från planområde

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2015-03-25 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)