Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för återvinningscentralen

I dagsläget ligger återvinningscentralen vid Lustenrustvägen/Vapenvägen i Närlunda industriområde. Den befintliga återvinningscentralen är privatägd, har begränsat med utrymme för verksamheten och ger upphov till köbildning längs Lustenrustvägen när anläggningen är öppen för allmänheten vilket medför olägenheter för boende i Lustenrust och Gustavslund. Kommunen avser att ersätta den befintliga anläggningen med en kommunalt ägd anläggning. Den nya återvinningscentralen ska ge kommunens invånare tillgång till en kundanpassad anläggning som kan förbättra möjligheterna till en välfungerande sortering och resultera i en minskad resursanvändning. I ett tidigare skede har en lokaliseringsutredning genomförts och i samband med detta beslutades det att Ullavi industriområde var den plats som lämpade sig bäst för den nya anläggningen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-14 att fastigheten Askersundsby 1:30 skulle detaljplaneläggas för att anpassa området till ändamålet för en ny återvinningscentral.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för industri och verksamheter inom planområdet. Vidare syftar planen till att utformas för att anpassas till ändamålet om en återvinningscentral på fastigheten Askersundsby 1:30 med tillhörande verksamhetslokaler på Askersundsby 1:22.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-01-19
2016-02-09
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2016-04-14
2016-05-05
Bearbetning inför antagande
Antagande
2016-06-20
Laga kraft
2016-07-13
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Jonas Kinell
Senast uppdaterad 2023-03-21 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)