Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen)

Askersunds kommun

Askersundsbostäder AB är i samverkan med Askersund-Hammars församling beställare av detaljplanen för Norra Bergen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder inom området vid Norra Bergen, med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Vidare syftar planen till att möjliggöra för kyrkans verksamhet att öka tillgängligheten och att utvecklas till följd av centralisering och breddning av verksamhetens fokus. Ytterligare syfte med detaljplanen är att omreglera vissa byggrätter och skapa förutsättningar att planera för en flexibel användning av befintliga och planerade byggnader med möjlighet att även rymma vissa småskaliga verksamheter. Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott (2014-03-17 §61) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget att ta fram en detaljplan för området Norra Bergen.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-06-11
2018-07-09
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2019-02-22
2019-03-22
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk förundersökning.pdf 2.4 MB 2019-02-18 13.25
Behovsbedömning.pdf 64.1 kB 2019-02-18 13.25
Försättsbrev granskning.pdf 299.9 kB 2019-02-18 13.25
Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport.pdf 885.4 kB 2019-02-18 13.25
Geoteknisk undersökning PM.pdf 392.7 kB 2019-02-18 13.25
Kulturmiljöutredning skede I.pdf 5.1 MB 2019-02-18 13.25
Kulturmiljöutredning skede II.pdf 2.3 MB 2019-02-18 13.25
Planbeskrivning.pdf 11.1 MB 2019-02-18 13.25
Plankarta och illustrationskarta.pdf 1.1 MB 2019-02-18 13.25
Samrådsredogörelse.pdf 428.8 kB 2019-02-18 13.25
Trafikbullerutredning.pdf 2.2 MB 2019-02-18 13.25
Värdebeskrivning av byggnader och miljöer.pdf 1.8 MB 2019-02-18 13.25
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
0583-820 47
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-04-01 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)