Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Planering

Sydnärkes byggförvaltning arbetar med planeringsfrågor på uppdrag av Askersund, Lekeberg och Laxå kommuner. Det är kommunstyrelsen i respektive kommun som ansvarar för den fysiska planeringen. Efter beslut i respektive kommun görs en beställning om planläggninghos den gemensamma byggförvaltningen.

Kommunen ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan där de övergripande planeringsfrågorna och de allmänna intressena finns behandlade. Översiktsplanen ska utgöra underlag för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser.

Planerna reglerar förändring av markanvändning och bebyggelse. I befintliga bebyggelseområden reglerar de bevarande och förutsättningar för ändring. Detaljplanen ger en byggrätt och kan också utgöra grund för inlösen i vissa fall.

Områden berörs på olika sätt vilket gör att restriktioner uppkommer ifall man antingen vill bygga nytt, till eller om. Exempel på sådana områden är Drumlinområdet i Lekebergs kommun Pdf, 656.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Där krävs alltid en dialog med länsstyrelsen, oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller inte. Ett annat område är runt Örebro flygplats Pdf, 724 kB, öppnas i nytt fönster., där restriktioner finns med hänsyn till buller och hinderfrihet.

GDPR- General Data Protection Regulation

Information om registrering av personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla följande av era personuppgifter: för- och efternamn, personnummer/ organisationsnummer, gatuadress, e-postadress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med denna behandling är för att kunna handlägga ert ärende.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden till att få behandla era personuppgifter är myndighetsutövning, vilket är nödvändigt för att handläggning av aktuellt ärende ska kunna ske. Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är respektive kommuns kommunstyrelse.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta respektive kommun på kommun@askersund.se, information.lekeberg@lekeberg.se eller kommun@laxa.se. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: cecilia.lindstrom@lekeberg.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-12-20 av Adam Johansson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)