Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Pågående planer i Lekebergs kommun

Här är en sammanställning över de planer Lekebergs kommun arbetar med just nu. Du får mer information om respektive plan genom att klicka på läs mer. Var uppmärksam på att mindre planer inte alltid publiceras här.

Startskede
Det finns inga planer i startskede
Samråd
Planer under bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Det finns inga planer på granskning/ utställning
Planer under bearbetning inför antagande
Det finns inga planer under bearbetning inför antagande
Antagna planer
 • Fördjupningar, tillägg och strategiska dokument - Lekebergs kommun  Planen antogs
  Läs mer»

 • Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg


  Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket står för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För att vara giltiga ska LIS-områdena redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen för handläggningen av översiktsplanen godkändas av länsstyrelsen.För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen måste kommunen göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etc inom respektive område bidrar till att långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex vara genom ökat bostadsbyggande som i sin tur ger befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av service som handel och skolor. Det kan även vara genom att utöka möjligheterna att utveckla nya eller befintliga verksamheter. Förutsättningen är dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en inventering av natur-, kultur- och friluftslivsvärden också ska göras inom ramen för utredningen.

  Planen antogs
  Läs mer»

Planer som har överklagats
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra)


  Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:76 m.fl. Det innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även ny infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts. Då behovet av bostadsbebyggelse och ökad infrastruktur fortgår finns behov av ytterligare detaljplanering i området. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutade 2018-10-16 (KS 18-516) att beställa en ny detaljplan i området. Inriktningen på planförslaget är att kompletterande bostadsbebyggelse och en ny väganslutning mot Fjugesta Byväg ska tillskapas.

  Läs mer»

Planer som har vunnit laga kraft
Planer som har vunnit laga kraft under det senaste året.
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för Kv Mejeristen m.fl.


  Ändring av detaljplan för Kv. Mejeristen m.fl. med anledning av upphävande av tomtindelningsplaner 18-FJU155, 18-FJU-139 och 18-FJU-88.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl.


  Aktuella planområdet omfattar delar av golfgatan och ändringen avser att byggrätten ska göras mer flexibel. Ändringen innebär att två stycken egenskapsbestämmelser ändras samt att två egenskapsbestämmelser tas bort helt ur plankartan. Planförslaget bedöms följa intentioner i översiktsplanen.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. (Norra Berga industriområde)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt)


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet
  Hidinge-Lanna 4:62.


  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av villor i anslutning till golfbanan i Lanna.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola)


  Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för del av fastighet Fjugesta 5:24 ändras från industri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl.


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten för Macken i Lekeberg AB och stänga av trafiken längs med Östra Långgatans sträckning norr om Södergatan/Storgatan. Planen syftar till att tillgodose önskemål om utökad byggnation och verksamhet samtidigt som planen ska säkerställa en god miljö och säkra trafiklösningar i området.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)


  Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande
  fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Fjugesta 3:230 och 3:185 och utöka exploateringsmöjligheterna. Planändringen syftar även till att säkerställa EONs nätstation i det sydöstra hörnet av ändringsområdet.


  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort


  Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra uppförande av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl.


  Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra för ett samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.


  Förvaltningen för vård och omsorg har identifierat att det finns ett stort behov av nya boenden för den äldre befolkningen i Lekebergs kommun. Det finns brist på lägenheter med särskilda boendeformer och korttidsplatser, behovet av boendeplatser inom demensområdet antas också öka framöver. Kommunen har svårt att erbjuda parboende och nuvarande lägenheter uppfyller inte modern levnadsstandard vilket innebär att framtida krav på boendet blir svårt att bemöta. Vidare visar befolkningsprognoser att andelen äldre förväntas öka i Lekebergs kommun framöver.Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsen att detaljplanelägga området söder om tätorten i syfte att möjliggöra för nya verksamhetslokaler/gruppboende LSS/äldreboende eller motsvarande den 14 oktober 2014. Kommunstyrelsen har även sedan tidigare beställt en detaljplan som möjliggör uppförande av en förskola i samma område.Det aktuella planområdet behöver detaljplaneläggas för att anpassas gentemot föreslagen markanvändning.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Lanna HillsHidinge-Lanna 4:62


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av radhus, i anslutning till golfbanan i Lanna, som komplement till den övervägande delen villabebyggelse som karaktäriserar Lanna-området idag.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Hidinge-Lanna 4:62


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett 30-tal radhus i anslutning till golfbanan i Lanna.Efter samrådsskedet övergår planen från normalt till enkelt planförfarande.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Vreta 2:2 m.fl (del av golfbanan i Lanna)


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 100 villor samt även verksamhetsområden med centrum, handel och kontor.Planområdet ligger i Lanna på delar av befintlig golfbana och utgörs av delar av fastigheten Vreta 2:2 samt Hidinge-Lanna 4:62. Området är beläget på delar av den 9 hålsbana som byggdes under början 2000-talet. Avståndet till Fjugesta är cirka 9 km och till centrala Örebro cirka 20 km. Områdes areal är 23 ha.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Fjugesta 1:2 (Förskola)


  Syfte med detaljplan är att skapa byggrätt för en förskola med tillhörande mark för lek och parkeringsmöjligheter. Detaljplaneförslaget innefattar vägen då den redan finns i gällande detaljplan och är därför inte överklagningsbar. I projektet ingår även en ny anslutning till Bergavägen.

  Planområdet är beläget i den norra delen av Fjugesta samhälle, omkring 150 meter söder om riksväg 204 och ca 50 meter väster om Bergsgatan. Planen omfattar del av fastigheten Fjugesta 1:2 som ligger mellan Vallgatan och Bergavägen och Bergsgatan. Området är idag planlagt som parkmark. Planområdets area är cirka 2 ha.  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Översiktsplan för Lekebergs kommun


  Ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Lekebergs kommun har tagits fram. Här finns en hel del ändringar som gjorts med anledning av de yttranden som inkommit under de två samråden som hållits under 2013.Huvudsyftet med denna utställningshandling är att göra en avstämning av de förändringar som gjorts med invånare, företag och organisationer i Lekebergs kommun. Tveka inte att inkomma med nya synpunkter om det är något du vill ändra eller lägga till i översiktsplanen.SamrådsredogörelseSamtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden 22 november – 20 december 2013 har sammanställts i en samrådsredogörelse 2 där kommunen kommenterar de inkomna yttrandena och där det framgår om dessa lett till någon förändring i översiktsplaneförslaget eller inte.Miljökonsekvensbeskrivning – kompletterande samrådÄven den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för att beskriva hur riktlinjerna i översiktsplanen kan komma att påverka miljön har reviderats efter det första samrådsskedet. Det är möjligt att lämna synpunkter på innehållet i MKB:n på samma sätt som översiktsplanen i övrigt.

  Planen vann laga kraft
  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Vreta 2:11, Lanna


  Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsbildning inom planormådet och medge bostadsändamål inom ett område som idag ingår i områdesbestämmelser för golfbanan.

  Planområdet är beläget vid Lanna golfbana i Lekebergs kommun. Området gränsar i söder och väster mot golfbanan, i norr mot större bostadsfastigheter med friliggande hus och i öst mot Vretavägen. Planområdets area uppgår till ca 5000 m2.  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Fjugesta 2:21 (Kvarteret Jasminen)


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, i annan form än vad gällande detaljplan möjliggör, med tillhörande parkering inom fastigheten.

  Planområdet är beläget i centrala Fjugesta. Området begränsas i väst av Vallgatan och en tomt bebyggd med ett friliggande enbostadshus, i norr av Parkgatan, i öst av två bebyggda tomter med friliggande enbostadhus, och i syd av Fabriksgatan. Planområdet är cirka 3600 m2.  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Fjugesta 1:2


  Syfte med planen är att möjlig göra en framtida bredning av Bergavägen och uppförande av en byggnad på del av fastigheten Fjugesta 1:2, och medge bostäder där gällande detaljplan har avsett ett område för allmänt ändamål. Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Fjugesta tätort antagen 2003-04-03. I övrigt gäller den kommuntäckande översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 1998-10-08 och som för närvarande är föremål för revidering. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i dessa planer. Detaljplanen anses inte utgöra någon betydande miljöpåverkan.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring och upphävande av DP 1814-P57 del av fastighet Hidinge-Lanna 3:70 m.fl.


  Syfte med planändring är att möjliggöra en fastighetsreglering inom planområde.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett 30-tal friliggande enbostadshus i anslutning till golfbanan i Lanna. Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av delar av fastigheterna Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge-Lanna 4:35 och Vreta 10:1. Området är beläget så att det i söder öster och norr omgärdar befintlig range, övnings- och pitchbana. Planområdets area uppgår till 6,2 hektar.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Vindkraft - Lekebergs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen


  Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som kan bidra till en långsiktigt hållbar energiproduktion. Detta tematiska tillägg till översiktsplanen syftar till att skapa ett långsiktigt Förhållningssätt för att undvika att behandla varje enskilt ärende för sig utan att vara medveten om vad det sammanvägda resultatet av alla verk kommer att bli. Alla typer av vindkraftverk behandlas men framför allt avses stora verk och anläggningar eftersom dessa har en större miljöpåverkan. Avsikten är att identifiera de områden som är mindre lämpliga för vindkraftetablering och undanta dessa. För övriga områden är avsikten att formulera riktlinjer för vindkraftetablering.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastigheten Vreta 1:38 m.fl. - Hidinge Idrottshall


  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en idrottshall med planer för handboll/innebandy mm, läktar, och tillgodoser skolans behov av mark för entré, angöringsplatser för bussar, parkeringsplatser öster om Hidinge skola. I projektet ingår även en ny anslutning till Hidingevägen med rondell och parkeringsplatser.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2015-08-05 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)