Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.

Lekebergs kommun

Bakgrund och planens syfte

Förvaltningen för vård och omsorg har identifierat att det finns ett stort behov av nya boenden för den äldre befolkningen i Lekebergs kommun. Det finns brist på lägenheter med särskilda boendeformer och korttidsplatser, behovet av boendeplatser inom demensområdet antas också öka framöver. Kommunen har svårt att erbjuda parboende och nuvarande lägenheter uppfyller inte modern levnadsstandard vilket innebär att framtida krav på boendet blir svårt att bemöta. Vidare visar befolkningsprognoser att andelen äldre förväntas öka i Lekebergs kommun framöver.

Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsen att detaljplanelägga området söder om tätorten i syfte att möjliggöra för nya verksamhetslokaler/gruppboende LSS/äldreboende eller motsvarande den 14 oktober 2014. Kommunstyrelsen har även sedan tidigare beställt en detaljplan som möjliggör uppförande av en förskola i samma område.

Det aktuella planområdet behöver detaljplaneläggas för att anpassas gentemot föreslagen markanvändning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.


Planskede

Startskede
Samråd
2015-11-16
2015-12-07
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2016-02-16
2016-03-14
Bearbetning inför antagande
Antagande
2016-04-25
Laga kraft
2016-05-17
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2016-06-08 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)