Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg

Lekebergs kommun

Planens syfte

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket står för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För att vara giltiga ska LIS-områdena redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen för handläggningen av översiktsplanen godkändas av länsstyrelsen.För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen måste kommunen göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etc inom respektive område bidrar till att långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex vara genom ökat bostadsbyggande som i sin tur ger befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av service som handel och skolor. Det kan även vara genom att utöka möjligheterna att utveckla nya eller befintliga verksamheter. Förutsättningen är dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en inventering av natur-, kultur- och friluftslivsvärden också ska göras inom ramen för utredningen.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-12-10
2015-01-30
Bearbetning inför utställning/ granskning
Granskning/ utställning
2015-06-29
2015-11-03
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Bild över planområde
Sidansvarig: Kenneth Berglund
Senast uppdaterad 2016-08-16 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)