Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Fjugesta 1:2

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syfte med planen är att möjlig göra en framtida bredning av Bergavägen och uppförande av en byggnad på del av fastigheten Fjugesta 1:2, och medge bostäder där gällande detaljplan har avsett ett område för allmänt ändamål. Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Fjugesta tätort antagen 2003-04-03. I övrigt gäller den kommuntäckande översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 1998-10-08 och som för närvarande är föremål för revidering. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i dessa planer. Detaljplanen anses inte utgöra någon betydande miljöpåverkan.

Planskede

Startskede
Samråd
2010-12-12
2011-01-31
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2011-05-23
2011-06-20
Bearbetning inför antagande
Antagande
2011-09-22
Laga kraft
2011-10-19
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2012-06-03 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)