Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Översiktsplan för Lekebergs kommun

Lekebergs kommun

Planens syfte

Ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Lekebergs kommun har tagits fram. Här finns en hel del ändringar som gjorts med anledning av de yttranden som inkommit under de två samråden som hållits under 2013.

Huvudsyftet med denna utställningshandling är att göra en avstämning av de förändringar som gjorts med invånare, företag och organisationer i Lekebergs kommun. Tveka inte att inkomma med nya synpunkter om det är något du vill ändra eller lägga till i översiktsplanen.

Samrådsredogörelse

Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden 22 november – 20 december 2013 har sammanställts i en samrådsredogörelse 2 där kommunen kommenterar de inkomna yttrandena och där det framgår om dessa lett till någon förändring i översiktsplaneförslaget eller inte.

Miljökonsekvensbeskrivning – kompletterande samråd

Även den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för att beskriva hur riktlinjerna i översiktsplanen kan komma att påverka miljön har reviderats efter det första samrådsskedet. Det är möjligt att lämna synpunkter på innehållet i MKB:n på samma sätt som översiktsplanen i övrigt.

Planskede

Startskede
Samråd
2013-11-22
2013-12-20
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2014-02-28
2014-04-29
Bearbetning inför antagande
Antagande
2014-06-11
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Kenneth Berglund
Senast uppdaterad 2016-01-11 av Kenneth Berglund
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)