Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Sjukhuset 1

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av befintlig vårdcentral till ett vårdcentrum innehållande vårdcentral, familjecentral, äldreboende, korttidsboende m.m. inom fastigheten Sjukhuset 1. Planen syftar även till att säkerställa tillräckliga parkeringar och trafiksäkra lösningar för den utökade verksamheten.

Planförslaget innebär att markanvändningen för fastigheten Sjukhuset 1 ändras från allmänt ändamål till vård och bostäder. Den befintliga gatan genom fastigheten planläggs som allmän plats. Befintligt och tillkommande parkeringsbehov löses genom en utvidgning av befintlig parkeringsyta vid Trafvenfeldtsväg samt i planområdets nordöstra del. På ytan mellan gatan och parkmarken som angränsar till villaområdet i kv. Vattumannen nordöst om planområdet tillåts endast komplementbyggnader att uppföras. Detaljplanen medger att ett nytt äldreboende får uppföras på grönytan norr om Torebergsvägen.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-09-05
2016-09-26
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2016-12-07
2016-12-28
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-02-27
Laga kraft
2017-10-05
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2017-10-13 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)