Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för Gamla Kyrkogården 1 och 2

Fastighetsägaren för Gamla Kyrkogården 1 och 2 har inkommit med hemställan om att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser. Genom tomtindelningen som upprättades för Gamla Kyrkogårdskvarteret 1928-1929 anges en bestämd fastighetsindelning i området och i nuläget kan inte lantmäteriförrättning och fastighetsreglering/avstyckning genomföras. Dessa fastighetsindelningsbestämmelser är ett hinder för en önskad utveckling med nya bostäder i området. Fastighetsindelningsbestämmelserna måste upphävas om det ska kunna ges förutsättningar för en mer ändamålsenlig fastighetsindelning i området. Kommunstyrelsen i Askersunds kommun beslutade 2016-06-07 (16KS125) att detaljplan (upphävande av tomtindelningsbestämmelser) ska upprättas för fastigheterna Gamla Kyrkogården 1 och 2.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Gamla Kyrkogården 1 och 2 i Askersunds stad.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-06-17
2016-07-01
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Jonas Kinell
Senast uppdaterad 2016-10-27 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)