Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planförslaget ska skapa möjlighet för utveckling av Närlundaskolan i Askersund tätort. Planområdet omfattar hela Närlundaskolan samt natur och parkområdet kring skolan. Området består idag av Närlundaskolan men är i behov av utveckling. Gällande detaljplaner medger en utökad byggrätt och behöver därför föremål för samråd. Detaljplanen överrensstämmer med översiktsplanen.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-01-29
2020-02-26
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 2020-01-29 till 2020-02-26. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Askersunds kommun
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-01-29 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)