Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Stora Forsa 1:136

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av orten Stora Forsa, genom villatomter anpassade till befintlig karaktär i området. Huvuddragen i planen består av tomter för enbostadshus och med lokalgator som trafikförsörjer området. Inom planen finns även plats för reningsverk för att ta hand om avloppsvatten från bostäderna.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-11-08
2017-11-29
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 2017-11-08 till 2017-11-29. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Postnr Postort

Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-11-08 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)