Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Pågående planer i Laxå kommun

Här är en sammanställning över de planer Laxå kommun arbetar med just nu. Du får mer information om respektive plan genom att klicka på läs mer. Var uppmärksam på att mindre planer inte alltid publiceras här.

Startskede
Det finns inga planer i startskede
Samråd
Det finns inga planer på samråd
Planer under bearbetning inför granskning/ utställning
Det finns inga planer under bearbetning inför utställning
Granskning/ utställning
Det finns inga planer på granskning/ utställning
Planer under bearbetning inför antagande
 • Detaljplan för del av Tottsjömo 1:2


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse för ca 50 nya fastigheter inom delar av fastigheten Tottsjömo 1:2. Exploateringen möjliggör en befolkningsökning i landsbygd vilken kan bidra till att hålla landsbygden levande och ökar underlag för service och infrastruktur.

  Läs mer»


 • Vindbruksplan Laxå kommun


  Vindkraft utgör en förnyelsebar energikälla som på ett miljövänligt sätt omvandlar vind till energi. Krav finns från internationellt och nationellt håll att planera för vindkraft vilket resulterar i att översiktsplanen måste beakta dessa frågor i en annan utsträckning än tidigare. För Laxå kommuns del handlar det om ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.Vindbruksplanen beskriver de lämpliga områden som finns för etablering av vindkraft i Laxå kommun. Utifrån riksintressen samt andra konkurrerande intressen som finns inom natur, kultur, friluftsliv och turism har ett antal områden, som lämpar sig bättre för vindkraft än andra, tagits fram.I enlighet med tidigare beslutad vindbruksplan finns det ett stort antal tillståndsgivna och bygglovsbeslutade vindkraftverk, av vilka ett flertal har uppförts. Laxå kommuns inställning är att utbyggnaden av vindkraft har uppnått en tillräcklig omfattning och att ytterligare utbyggnad av vindkraft ej är att föredra. Tillståndsgivna vindkraftverk ryms inom de i vindbruksplanen angivna områden och ytterligare områden kommer inte att pekas ut.

  Läs mer»


Antagna planer
 • Fördjupningar, tillägg och strategiska dokument - Laxå kommun  Planen antogs
  Läs mer»

 • Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg


  Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket står för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För att vara giltiga ska LIS-områdena redovisas i kommunens översiktsplan och inom ramen för handläggningen av översiktsplanen godkändas av länsstyrelsen.För att kunna få LIS-områden godkända i översiktsplanen måste kommunen göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etc inom respektive område bidrar till att långsiktigt stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd. Det kan t ex vara genom ökat bostadsbyggande som i sin tur ger befolkning som bidrar till underlaget för olika typer av service som handel och skolor. Det kan även vara genom att utöka möjligheterna att utveckla nya eller befintliga verksamheter. Förutsättningen är dock att strandskyddets syften inte motverkas varför en inventering av natur-, kultur- och friluftslivsvärden också ska göras inom ramen för utredningen.

  Planen antogs
  Läs mer»

Planer som har överklagats
Det finns inga överklagade planer
Planer som har vunnit laga kraft
Planer som har vunnit laga kraft under det senaste året.
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av fastighet Finneskog 1:90 m.fl. (Jordgubben)  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av stadsplan för Hasselfors brukssamhälle, område Bruket-Ede


  Planändringen omfattar område inom befintligt sågverksområde i Hasselfors, Laxå kommun. Syftet med detaljplaneändringen är att reducera prickmark och byggrätt i området för att möjliggöra utveckling och underhåll av Setras verksamhet i området.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Skagersholm 2:1


  Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för ett 10-tal bostadsenheter, primärt villatomter, inom en yta som tidigare delvis redan är planlagd för bostäder.

  Planområdet ligger vid sjön Skagern och omfattar en del av en stor samfällighet och har en areal på ca 20 000 kvm.


  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för centrala Nyhammaren, delen Lassåna 3:289


  Ägaren till fastigheten Lassåna 3:289, belägen intill korsningen Aulins väg och
  Målarstigen, inkom med ansökan om planbesked 2021-04-06. Fastighetsägaren önskar upphäva det utfartsförbud som råder i gällande detaljplan för att få möjlighet att göra in- och utfart mot Aulins väg istället för som idag bara mot Målarstigen.


  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Lindåsen 1:67


  Planen syftar till att omvandla parkmark till bostadsmark och därmed möjliggöra för utvidgning av berörd fastighet för att möjliggöra byggnation av komplementbyggnad till befintlig huvudbyggnad.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Bjursnäs 5:1 m.fl. (Bergfästet)


  I gällande detaljplan regleras markanvändningen C (samlingslokaler och dyligt) inom fastighet Bjursnäs 5:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och centrum. Detta för att kunna tillskapa flera möjligheter för att kunna utveckla fastigheten i framtiden

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av fastighet Laxåskogen 1:297 m.fl.


  Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för en bred markanvändning som ger möjlighet till besöksanläggning samt handels- och centrumsändamål.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Laxåskogen 26:10 m.fl. (Storängen)


  Planförslaget syftar till att skapa utvecklingsmöjligheter för industrier.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Bjursnäs 1:259


  Planförslagets huvudsakliga syfte är att skapa en bredare markanvändning som medger bostads- och centrumändamål i en till två våningar.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fastighet Laxå 4:3
  (Terminalområdet)


  Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för verksamheter och kontor i en till två våningar samt parkering. Detta för att skapa en bred markanvändning och möjliggöra för framtida utveckling.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av stadsplan för del av Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret  Planen vann laga kraft

  Läs mer»

 • Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården


  Global Care i Laxå AB äger fastigheten Laxåskogen 18:1. Företaget önskar möjlighet för fler typer av användningar av området än de som möjliggörs inom nu gällande detaljplaner. Global Care i Laxå AB har därför hemställt om en ny detaljplan för området.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bred användning av befintliga byggnader inom fastigheten Laxåskogen 18:1. Planen syftar samtidigt till att säkerställa bevarandet av herrgårdsmiljön och dess kulturhistoriska värden.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för del av Finneskog 21:6 m.fl.


  Syftet med detaljplaneändringen är att minska andelen prickmark för att möjliggöra utökade byggrätter. Den prickade marken utgjorde tidigare ett säkerhetsavstånd till den dåvarande kraftledningsgatan som löpte genom området. Ledningarna är nu markförlagda varvid prickmarkens tidigare syfte är inaktuellt.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47


  Syftet med detaljplanen är att bevara och skydda Tivedstorp som kultur- rekreations- och turistanläggning. Genom detaljplaneläggning ska säkerställas att områden bevaras i helhet, och inga avstyckningar möjliggörs inom området.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av del av Förslag till stadsplan vid Nyhammaren i Laxå tätort  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Sannerud 1:65


  Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra avstyckning av marken mellan fastigheterna Sannerud 1:105 och Sannerud 1:108 för bostadsändamål. För att möjliggöra avstyckningen ändras marken från naturmark till bostadsmark i detaljplanen.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Ändring av detaljplan för Bjursnäs
  1:82, 1:91 m.fl.
  Laxå kommun, Örebro län


  Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av äldreboendet Ramundergården.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för del av Laxåskogen 1:116 m.fl.


  Planens syfte är att möjliggöra för ett samlat verksamhetsområde som hänger samman med befintlig detaljplan för verksamheter öster om planområdet. Detaljplanen ska möjliggöra för en effektiv markanvändning där nödvändiga begränsningar görs samtidigt som planen öppnar för en bred utveckling av området.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Infart till Laxå centrumdel av Bjursnäs 1:251 m.fl.


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny infart till Laxå centrum. För att stärka handelns möjligheter att överleva i centrum måste Laxås nya handelsområde vid E20 knytas ihop med centrum på ett naturligt sätt. Centrumgruppen i Laxås förslag är att utveckla infarten från Röforsvägen till centrum i Tavernagatans förlänging så att trafiken naturligt leds in i centrum.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för Ekoby Saltängen


  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av Saltängsområdet, med fokus på hållbar utveckling samt närproduktion av grödor. Detaljplanen möjliggör bland anant för bostadsbebyggelse, vattenområde, koloniområde och centrumverksamhet.Planområdet sträcker sig från gränsen till villaområdet öster om Saltängsskolan till och med servicehuset i väster. Avgränsningen i norr är gränsen för industriområdet och i söder av Tivedsvägen.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Översiktsplan för Laxå kommun 2015-2035


  Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i mark- och vattenanvändningen och vara kommunens underlag för avvägningar mellan olika allmänna intressen. Planen är inte juridiskt bindande, men vägledande för framtida beslut kring detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden. Kommunen tar i planen även ställning till riksintressen, vilka utpekas av staten, samt hur kommunen tar hänsyn till dessa i planeringen av mark- och vattenanvändningen. Länsstyrelsen har sedan i uppgift att gran ska huruvida kommunen beaktar dessa intressen i den fysiska planeringen.

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Detaljplan för fd Kanalskolan, Laxåskogen 1:295 m.fl.


  Planområdet utgörs av den tidigare Kanalskolans fastighet. Skolan flyttade sin verksamhet från fastigheten 2011. Laxå kommun har efter detta sålt fastigheten till Harlén i Laxå AB. Gällande detaljplan för fastigheten möjliggör kvartersmark för skola, högsta byggnadshöjd 6,0 meter. Mot bakgrund av att skolan flyttat sin verksamhet samt att nuvarande fastighetsägare även vill kunna nyttja fastigheten för fler ändamål än enbart skola finns behov av en ny detaljplan.

  Planens syfte är att komplettera den gällande markanvändningen S — kvartersmark för skola, högsta byggnadshöjd 6,0 meter till att även möjliggöra att kvartersmarken nyttjas för centrumverksamhet.

  Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva
  genomföras.

  Planprocessen drivs med normalt planförfarande.  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
 • Planområdets avgränsning

  Vindbruksplan Laxå kommun


  Syftet med Laxå kommuns vindbruksplan är att fastställa vilka förutsättningar ochvilket utrymme det finns för en utbyggnad av vindkraft i kommunen. Laxå kommun vill medverka till, samt skapa förutsättningar för, vindkraft i kommunen och på så sätt möjliggöra en utveckling av förnyelsebara energikällor. Det behövs ett politiskt ställningstagande till var det är lämpligt att placera vindkraft i kommunen, i vindbruksplanen tydliggörs detta. Det innefattar även ett ställningstagande till hur vindkraft skall balanseras mot andra intressen i kommunen, t.ex natur och friluftsliv. Ett annat viktigt
  syfte med planen är att den ska underlätta kommunens miljöprövning och bygglovshantering, genom att ge vägledning och rekommendationer för vindkraftsetablering

  Planen vann laga kraft

  Läs mer»
Sidansvarig: Mathias Hellström
Senast uppdaterad 2015-08-05 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)