Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Knappfabriken 20

Askersunds kommun

Planens syfte

Fastigheten är belägen i centrala Askersunds tätort och är idag bebyggt med en samlingslokal för religiösa ändamål. Syftet med planläggning är att ändra markanvändningen från samlings och föreningslokaler till bostäder samt att anpassa byggrätten till befintliga byggnader samt kulturmiljön i närområdet.

Planskede

Startskede
Samråd
2021-06-07
2021-06-28
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Synpunkter framförs skriftligt till:

Postadress
Askersunds kommun
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

E-post
kommunstyrelsen@askersund.se

 

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0583-820 52
patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se

Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2021-06-04 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)