Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Bjursnäs 5:1 (Bergfästet)

Planens syfte

I gällande detaljplan regleras markanvändningen C (samlingslokaler och dyligt) inom fastighet Bjursnäs 5:1. Fastighetsägaren önskar få bygglov för att omvandla delar av fastigheten till bostäder. Då bostäder inte ingår i markanvändningen C behöver detaljplanen ändras för att skapa möjlighet till bostäder innan bygglov kan ges.

Planskede

Startskede
Samråd
2021-05-25
2021-06-16
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 25 maj till 16 juni 2021. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 16 juni.

Postadress E-post
Laxå kommun kommun@laxa.se

Synpunkter framförs skriftligt till:
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0583-820 52
patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se


Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2021-05-24 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)