Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Översiktsplanering

Översiktsplanen är kommunens "avsiktsförklaring" för den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande.

Planprocessens olika steg

Arbetet med en översiktsplan kan indelas i olika planeringsskeden — aktualitetsprövning, samråd, granskning och antagande.

Aktualitetsprövning

Nya planeringsfrågor, ändrade förutsättningar och politiska diskussioner kräver en levande översiktsplaneprocess. Under första halvan av varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell i en så kallad planeringsstrategi. Länsstyrelsen ska i en sammanfattande redogöra lämna synpunkter för de statliga intressen som kan ha betydelse för kommunens beslut och översiktsplanens aktualitet.

Samråd

När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen upprättas, ska kommunen samråda och föra en dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd ska finnas även för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget. Samrådet kan ske på en mängd olika sätt till exempel via öppna diskussionsmöten, internet och studiecirklar.

Granskning

Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen bearbetas därefter och ställs sedan ut för granskning under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen under granskningstiden. Länsstyrelsen, som bevakar de statliga intressena i översiktsplanen, ska särskilt beakta kommunens hantering av mellankommunala frågor, riksintressen, hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som ska bifogas planen vid antagandet.

Antagande

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Efter ytterligare justering, antas slutligen översiktsplanen av kommunfullmäktige. När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska de aktuella handlingarna, enligt 4 kap 13§, utan dröjsmål skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget.

KontaktAntagna översiktsplaner

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-08-23 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)