Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplanering

Kommunen genomför politiska beslut om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med detaljplaner. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Planprocessens olika steg

Start och planbesked

En ny detaljplan krävs om det saknas en detaljplan eller när den gamla inte passar för det man vill göra.

Vill man få till en ny detaljplan kan man fram till sista december 2012 skicka en hemställan till den kommunstyrelse i den kommun planläggningen ska ske. Kommunstyrelsen beslutar sedan om planarbetet ska påbörjas och ger då i uppdrag till Sydnärkes byggförvaltning att utföra arbetet.

Fr. o. m 2013 sker ansökan om planläggning genom blanketten 'Ansökan om planbesked' som kommer att finnas att ladda ner från hemsidan. Blanketten med tillhörande handlingar skickas direkt till Sydnärkes byggförvaltning som tar fram ett förslag till beslut gällande planbesked till den för planen aktuella kommunstyrelsen.

Kommunen ska lämna besked inom fyra månader. Vid positivt planbesked bokas ett startmöte med beställaren och den från förvaltningen ansvariga handläggaren. Vid negativt planbesked måste skäl för detta anges.

Program

Om det behövs för att underlätta planarbetet, kan kommunen börja med ett program. I programmet sätter kommunen upp utgångspunkter och mål för planen.

Om kommunen gör ett program ska de hålla ett så kallat programsamråd som ger allmänheten, myndigheter, organisationer med flera möjligheter att lämna synpunkter på innehållet i programmet. Kommunen ska samla ihop och svara på de synpunkterna som kommer fram i en
samrådsredogörelse.

Samråd

Kommunen tar fram ett förslag till detaljplan som skickas ut till fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget och till länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget. I lokala dagstidningar annonserar kommunen om att planförlaget finns och hur man kan se det och lämna synpunkter. Det är också vanligt att ett samrådsmöte ordnas där kommunen kan berätta om förslaget. De som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriva ner och lämna dem till kommunen.

Samrådsredogörelse

Om det under samrådet har kommit in några synpunkter på planförslaget ska kommunen samla ihop och svara på dem i en så kallad samrådsredogörelse. Kommunen kan sedan ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna.

Granskning

Planförslaget med eventuella ändringar ställs sedan ut för granskning. Kommunen annonserar i lokala dagstidningar om att detaljplanen håller på att bli färdig och att det finns en till chans att komma med synpunkter. Kommunen ska se till att planförslaget finns tillgängligt för granskning i minst tre veckor.

Om man berörs av planförslaget och har kritik mot planen måste man framföra sina synpunkter skriftligen till kommunen. Detta måste göras senast innan granskningstiden har gått ut. Annars har man ingen rätt att senare överklaga detaljplanen.

Antagande

Kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden antar detaljplanen. Kommunens beslut att anta planen ska sedan meddelas på kommunens anslagstavla. Ofta meddelar kommunen även på sin websida.

Överklagande

Om någon är missnöjd med planen kan kommunens beslut att anta detaljplanen överklagas till Länsstyrelsen. Det är de som är sakägare och som har lämnat skriftliga synpunkter under antingen samrådet eller granskningen som kan överklaga planen. Sakägare är till exempel de som bor eller är fastighetsägare inom planområdet eller är grannar till det. De kan överklaga under tre veckor som börjar räknas när kommunen meddelar på sin anslagstavla
att planen är antagen.

Laga kraft

En ny detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Om någon har överklagat börjar planen gälla antingen när länsstyrelsen beslutat att inte ta hänsyn till den som har överklagat eller när överklagandet är slutligen avgjort i domstol.

När detaljplanen har vunnit laga kraft och kan börja användas ska kommunen meddela detta med en annons i lokala dagstidningar. Ofta meddelar kommunen även om nya planer på sin websida.

Planförfaranden

I arbetet med att ta fram ett förslag till en detaljplan kan i de flesta fall ett standardförfarande tillämpas. Förfarandet kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.


Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-08-23 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)