Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vad innebär OVK?


Sedan 1991 finns det en förordning som innebär att funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, i byggnader skall utföras. Det är byggnadens ägare som skall se till att den utförs.

Syftet är bland annat att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och vid en besiktning kontrollera hur ventilationsanläggningen sköts och fungerar. Funktionskontroll skall utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången, en första besiktning, eller vid en ombyggnad som även omfattar ventilationssystemet. Befintliga byggnader ska sedan kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar.

Från 2 maj 2011 gäller delvis nya OVK-regler, Plan- och bygglagen, PBL SFS 2010:900 och Plan och byggförordningen, PBF 2011:338. Boverket har utarbetat en ny föreskrift (BFS 2011:16). Enligt den nya PBL ska bl a en funktionskontrollant alltid vara certifierad.

När skall OVK-reglerna tillämpas?


En- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning ur frånluften, är undantagna från besiktningskravet, såväl första besiktningen som återkommande besiktningar.
Återkommande OVK-besiktningar ska ske enligt nedan med olika intervall beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem som finns:
Typ av byggnadBesiktningsintervall
1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande typ av ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  
2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX och S-ventilation.6 år
Förklaringar:
F=frånluftsventilation
FT=mekanisk från- och tilluftsventilation
S=självdragsventilation
FX och FTX avser F- och FT-ventilation med system för värmeåtervinning ur frånluften.

Nybyggda en- och tvåbostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation skall göra en förstabesiktning.

Vem gör funktionskontrollen-OVK besiktningen?


Kontrollen skall utföras av en certifierad funktionskontrollant enligt de regler som Boverket har meddelat. En lista på certifierade funktionskontrollanter finns på Boverkets hemsida.
Det finns två olika behörigheter:

Behörighet N
Alla byggnader med S-, F- och FX ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

Behörighet K
Alla typer av ventilationssystem.

Kontrollanten skall utfärda ett intyg som byggnadens ägare ska anslå på väl synlig plats i byggnaden. Av intyget skall framgå vad ventilationssystemet betjänar, datum för genomförd besiktning och nästa ordinarie besiktning, eller i vissa fall datum så ombesiktning senast skall ske.

Lagar och regler


Se Boverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn


Sydnärkes byggförvaltning/ byggnämnd har ansvaret för kommunens tillsyn och ska övervaka att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på ett korrekt sätt, enligt PBL, Plan och bygglagen.
Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-04-04 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)