Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Sydnärkes byggnämnd

Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner samverkar kring uppgifter inom plan- byggnadsväsendet. Samverkan sker genom en gemensam nämnd, Sydnärkes byggnämnd.
Sydnärkes byggnämnd inrättades 2011-01-01. Nämnden ansvarar för plan- och byggfrågor i Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner. Värdkommun för Sydnärkes byggnämnd är Askersund.

Den gemensamma nämnden skall fullgöra de tre kommunernas uppgifter inom plan och byggväsendet med undantag för fysisk planering (översiktsplaner), områdesbestämmelser och detaljplaner som hanteras av respektive kommunstyrelse. Nämnden ansvarar också för övriga uppgifter enligt plan- och byggväsendet. Nämnden ska tillhandahålla en god samlad kompetens kring fysisk planering som på uppdrag av kommunstyrelserna utför fysisk planering på översikts- och detaljplanenivå. Nämnden ska tillhandahålla kompetens i bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar för kommunernas kart- och mätningsverksamhet. Sydnärkes byggnämnd ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

Sydnärkes byggnämnd består av nio ledamöter fördelat på tre ledamöter från respektive kommun. Nämndens ordförande och vice ordförande skall komma från Laxå eller Lekebergs kommun. Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alterneras mellan Laxå och Lekebergs kommun och byts varje mandatperiod. När den ena av dessa två kommunder innehar ordförandeskapet skall den andra kommunen inneha vice ordförandeskapet. Från årsskiftet 2010/2011 innebar Lekebergs kommun ordförandeskapet.

Sydnärkes byggförvaltning arbetar på uppdrag av Sydnärkes byggnämnd och ansvarar för att lagar som rör  plan- och byggfrågor efterlevs i Askersund, Laxå och Lekebergs kommun.

Kontakt
E-postadress till Sydnärkes byggnämnd, namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se


Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-04-04 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)