Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vindbruksplan Laxå kommun

Laxå kommun

Planens syfte

Vindkraft utgör en förnyelsebar energikälla som på ett miljövänligt sätt omvandlar vind till energi. Krav finns från internationellt och nationellt håll att planera för vindkraft vilket resulterar i att översiktsplanen måste beakta dessa frågor i en annan utsträckning än tidigare. För Laxå kommuns del handlar det om ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Vindbruksplanen beskriver de lämpliga områden som finns för etablering av vindkraft i Laxå kommun. Utifrån riksintressen samt andra konkurrerande intressen som finns inom natur, kultur, friluftsliv och turism har ett antal områden, som lämpar sig bättre för vindkraft än andra, tagits fram.

I enlighet med tidigare beslutad vindbruksplan finns det ett stort antal tillståndsgivna och bygglovsbeslutade vindkraftverk, av vilka ett flertal har uppförts. Laxå kommuns inställning är att utbyggnaden av vindkraft har uppnått en tillräcklig omfattning och att ytterligare utbyggnad av vindkraft ej är att föredra. Tillståndsgivna vindkraftverk ryms inom de i vindbruksplanen angivna områden och ytterligare områden kommer inte att pekas ut.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-12-16
2017-02-16
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2017-09-12
2017-11-13
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-11-16 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)