Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Översiktsplan för Laxå kommun 2015-2035

Laxå kommun

Planens syfte

Översiktsplanen ska redovisa grunddragen i mark- och vattenanvändningen och vara kommunens underlag för avvägningar mellan olika allmänna intressen. Planen är inte juridiskt bindande, men vägledande för framtida beslut kring detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden. Kommunen tar i planen även ställning till riksintressen, vilka utpekas av staten, samt hur kommunen tar hänsyn till dessa i planeringen av mark- och vattenanvändningen. Länsstyrelsen har sedan i uppgift att gran ska huruvida kommunen beaktar dessa intressen i den fysiska planeringen.

Planskede

Startskede
Samråd
2013-12-08
2014-02-27
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2014-06-10
2014-08-28
Bearbetning inför antagande
Antagande
2015-02-11
Laga kraft
2015-03-10
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Kenneth Berglund
Senast uppdaterad 2015-03-25 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)