Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus i anslutning till den föreslagna vägen.

Upplysning

Tidigare har ett planförslag var föremål för samråd i november 2017. Efter samrådet har Lekebergs kommun bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre olika vägsträckningar av den tänkta vägförbindelsen i området ska utredas. Upprättad MKB har varit avgörande för val av vägalternativ för den planerade vägförbindelsen. Tre alternativa vägsträckningar har studerats, dessa benämns gul väg, röd väg och blå väg i MKB:n. Sammantaget hade röd och blå väg minst miljöpåverkan. Lekebergs kommun har valt att gå vidare med röd väg i det fortsatta arbetet - detta vägalternativ har övergripande infrastrukturella fördelar gentemot blå väg genom att befintlig vägbank för Skrantåsvägen kan användas och att korsningspunkten vid Vretavägen/Hidingevägen kan bibehållas. De synpunkter som kommit in under genomfört samråd i november 2017 besvaras i samrådsredogörelse 1 (samrådsredogörelse 2 avses upprättas efter det nya samrådet).

Planskede

Startskede
Samråd
2019-02-25
2019-03-31
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försättsbrev samråd.pdf 237.4 kB 2019-02-21 11.44
Planbeskrivning.pdf 9.8 MB 2019-02-21 11.44
Plankarta.pdf 573.6 kB 2019-02-21 11.44
Samrådsredogörelse 1.pdf 570.1 kB 2019-02-21 11.44
Behovsbedömning.pdf 219.2 kB 2019-02-21 11.44
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 8.8 MB 2019-02-21 11.44
Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
0583-820 52
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-04-01 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)