Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fd Kanalskolan, Laxåskogen 1:295 m.fl.

Laxå kommun

Planens syfte

Planområdet utgörs av den tidigare Kanalskolans fastighet. Skolan flyttade sin verksamhet från fastigheten 2011. Laxå kommun har efter detta sålt fastigheten till Harlén i Laxå AB. Gällande detaljplan för fastigheten möjliggör kvartersmark för skola, högsta byggnadshöjd 6,0 meter. Mot bakgrund av att skolan flyttat sin verksamhet samt att nuvarande fastighetsägare även vill kunna nyttja fastigheten för fler ändamål än enbart skola finns behov av en ny detaljplan.

Planens syfte är att komplettera den gällande markanvändningen S — kvartersmark för skola, högsta byggnadshöjd 6,0 meter till att även möjliggöra att kvartersmarken nyttjas för centrumverksamhet.

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva
genomföras.

Planprocessen drivs med normalt planförfarande.

Planskede

Startskede
Samråd
2013-08-30
2013-09-20
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2013-12-05
2013-12-31
Bearbetning inför antagande
Antagande
2014-02-12
Laga kraft
2014-03-05
Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ove Sahl
Senast uppdaterad 2014-09-09 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)