Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Bjursnäs 5:1 (Bergfästet)

Planens syfte

I gällande detaljplan regleras markanvändningen C (samlingslokaler och dyligt) inom fastighet Bjursnäs 5:1. Fastighetsägaren önskar få bygglov för att omvandla delar av fastigheten till bostäder. Då bostäder inte ingår i markanvändningen C behöver detaljplanen ändras för att skapa möjlighet till bostäder innan bygglov kan ges.

Planskede

Startskede
Samråd
2021-05-25
2021-06-16
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2021-06-17 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)