Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl.

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare en eller två bostadsfastigheter, för friliggande hus av villakaraktär. Tillkommande bebyggelse ska anpassas efter områdets karaktär och inte innebära några större infrastrukturella förändringar i omgivningen.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-01-30
2018-02-20
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-01-26 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund
Besöksadress
Lilla Bergsgatan 12A
Askersund
Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)