Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ändring av detaljplan för centrala Nyhammaren, delen Lassåna 3:289

Laxå kommun

Planens syfte

Ägaren till fastigheten Lassåna 3:289, belägen intill korsningen Aulins väg och
Målarstigen, inkom med ansökan om planbesked 2021-04-06. Fastighetsägaren önskar upphäva det utfartsförbud som råder i gällande detaljplan för att få möjlighet att göra in- och utfart mot Aulins väg istället för som idag bara mot Målarstigen.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-03-25
2022-04-15
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2022-05-06
2022-05-20
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Granskningstiden är 6 maj till 20 maj 2022. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Postadress
Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

E-post
kommun@laxa.se

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@askersund.se

 

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-05-05 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)