Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-12-05

Detaljplanen för f.d. Kanalskolan i Laxå tätort ställs ut för granskning

Detaljplan för fd Kanalskolan, Laxåskogen 1:295 m.fl., är utställd för granskning under perioden 5 december till 31 december 2013.
Detaljplanen för f.d. Kanalskolan, i Laxå tätort, ska ut på granskning, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL), som en del i den demokratiska planprocessen. Under samrådet ges möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget.

Under granskningstiden går det att inkomma med synpunkter på förslaget till detaljplan. Förslaget finns att tillgå på Laxå kommuns hemsida, www.laxa.se, på Sydnärkes byggförvaltnings hemsida, www.sydnarkebygg.se, i kommunhuset samt på biblioteket i Laxå.

Granskningshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)