Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Växtlighet i tomtgräns

Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri i gatukorsningar och utfarter. Byggnämnden har rätt att uppmana och förelägga tomtägaren att inom viss tid åtgärda det som skymmer sikten.

Hörntomter


Det ska vara fri sikt i varje gatukorsning på en sträcka av 10 m åt varje håll. Inom detta område får inte häck, buskar, staket, mur eller motsvarande vara högre än 80 cm över körbanan. Där gångbana eller cykelbana korsar gatan gäller samma mått som vid gatukorsning.
Bild, växtlighet vid hörntomter

Tomtutfarter


Det ska vara fri sikt på en sträcka av 2,5 m åt varje håll från utfarten och 2,5 m in på utfarten från inre gatu- eller trottoarkant. Inom detta område får inte häck, buskar, staket eller motsvarande vara högre än 80 cm över körbanan.
Bild, växtlighet vid tomtutfarter

Tomt intill gata


Träd och buskar får inte inkräkta på bredden av gång-, cykel- eller körbana. Växtligheten får heller inte hänga ned så att sikten skyms. För gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 m, för gång- och cykelbana 3,5 m, och för körbana 4,5 m.
Bild, Växtlighet intill gata
Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-04-04 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)