Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Anmälan

Vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan för. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.
För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:
  • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är
a) en komplementbyggnad, eller
b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,
  • en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
  • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
  • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
  • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
  • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter, eller
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.
Kontakt

Linda Persson
Byggnadsinspektör
E-post

Mattias Appelgren
Byggnadsinspektör
E-post

Länk till blanketter
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-04-04 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)